Aiste Mazeikiene 300x300

Personalo strategija, kuri „sulaiko“ talentus

Seminarą veda Aistė Mažeikienė.

2019-09-12 Vilnius

Trukmė 8 ak. val.

Kaina: 120.00 € + PVM

LEKTORIAI

Aistė Mažeikienė – Lektorė yra verslo praktikė, konsultuoja organizacijas nuo 1999 metų. Aistė atlieka kompetencijų įvertinimą, darbuotojų motyvacijos, lojalumo, „slapto kliento“ tyrimus, įdiegia darbuotojų vertinimo sistemą įmonėse. Ji taip pat nustato atrankos ir mokymosi poreikius, sudaro tęstinius mokymosi planus, dalyvauja mokymo efektyvumo vertinime. 92 Aistės straipsniai organizacijų psichologijos tematika publikuoti verslo, mokslo ir populiariuosiuose leidiniuose (1999–2011 m.). Ji turi 9 metų patirtį specialistų ir vadovų atrankos bei „galvų medžioklės“, kompetencijų vertinimo srityje. Be to, ji dėsto „Retoriką“, „Vadovavimo psichologiją“ ir „Žmogiškųjų išteklių valdymą“ dviejose aukštosiose mokyklose. Kaip lektorė turi 13 metų patirtį organizuojant ir vedant verslo, viešųjų bei valstybinių organizacijų darbuotojų mokymus.

TEMOS

Kodėl ir kokiais būdais verta „sulaikyti“ geriausius darbuotojus? Personalo strategijos vaidmuo.
Personalo strategija: kas ją kuria, kiek ji yra vieša ir kiek ji padeda „sulaikyti“ talentus?
Kodėl verta „sulaikyti“? Paskaičiuokime, kiek laiko, energijos, rizikos ir eurų kainuos naujo darbuotojo atranka ir mokymas?
„Atsarginiai“ Jūsų reakcijos į norą išeiti iš darbo tikslai.
Darbuotojo „sulaikymo“ pokalbio struktūra. Konkrečios frazės, kurios sukelia abejonių dėl naujo darbo. „Psichologinės sutarties“ samprata.
Rekomenduojamos vadovo reakcijos į darbuotojo prašymus ir lūkesčius (perkelti į aukštesnes pareigas, padidinti atlyginimą, suteikti daugiau laisvės).

Pokalbio valdymas skirtingose situacijose:
a) Kaip reikėtų elgtis, kai girdite lūkesčius, kuriuos galime patenkinti.
b) Savo pozicijos išlaikymas, kai girdite norus, kurių šiuo laikotarpiu negalite patenkinti.
c) Kaip elgtis galimai padarius klaidą. „Gaisro gesinimas“.
d) Kaip veiksmingai išsakyti darbuotojo lūkesčių neatitinkančią informaciją?

Ir kitos dalyviams aktualios situacijos, kaip ne pinigais motyvuoti darbuotojus pokalbio metu.

Personalo strategija: struktūra ir turinys.

Preliminarus strategijos sudarymo planas:

  1. Darbuotojų įsitraukimo į įmonės veiklą skatinimas.
  2. Aiški karjeros sistema.
  3. Darbuotojų išlaikymo bendrovėje sistema. Ilgalaikės ir stabilios motyvacijos formos, nefinansinė motyvacija, ugdomasis motyvavimas.
  4. Personalo poreikio planavimas ir atranka.
  5. Darbo apmokėjimas, finansinė motyvacija.
  6. Personalo ir darbo aplinkos įvertinimo sistema.
  7. Darbuotojų ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas.
  8. Atsisveikinimas su darbuotoju.

Personalo strategijos nauda „sulaikymo“ prevencijai. Apibendrinimas. Idėjos ir išvados.
Personalo strategija – planas, pagrindiniai personalo valdymo veiksmai, kuriais siekiama sukurti reikiamą darbuotojų kompetenciją ir elgseną, padedančią įgyvendinti bendrąją organizacijos strategiją. Tai – bendra darbo su žmonėmis kryptis, siekiant užtikrinti ilgalaikį organizacijos veikimą.

Strateginio personalo valdymo sėkmės rodikliai (J. W. Boudreau, P. M. Ramstad). Praktinės užduotys.
Septyni pagrindiniai įmonės personalo valdymo principai: įmonės ir individo interesų suderinamumas, partnerystės (bendradarbiavimo), kvalifikacijos tobulinimo ir atsakomybės didinimo, personalo sąmoningumo ugdymo, optimalių darbo sąlygų sudarymo, savarankiškumo, ekonomiškumo.

VILNIUS

Vilnius / „Corner Hotel“
T. Ševčenkos g. 16, Vilnius
tel. (8 5) 263 99 22
info@countline.lt